เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาบุคลากร
ชื่อกิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
รหัสกิจกรรมหลัก : 570132253500
รหัสกิจกรรมย่อย : 570132253501
จำนวนงาน /โครงงาน : 1 โครงการแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ
ชื่อกิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรมหลัก : 570232264000
รหัสกิจกรรมย่อย : 570232264003
จำนวนงาน /โครงงาน : 3 โครงการ

ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
55
Yesterday
66
This Month
841
Last Month
2,880
This Year
20,370
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี