เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาบุคลากร
ชื่อกิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
รหัสกิจกรรมหลัก : 570132253500
รหัสกิจกรรมย่อย : 570132253501
จำนวนงาน /โครงงาน : 1 โครงการแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ
ชื่อกิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรมหลัก : 570232264000
รหัสกิจกรรมย่อย : 570232264003
จำนวนงาน /โครงงาน : 3 โครงการ

ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี